Regulamin klubu Taawa Music Club

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Taawa Music Club z siedzibą w Krakowie, przy ul. Estery 18 jest miejscem prywatnym i reprezentowany jest wyłącznie przez Kierownictwo Klubu.

2. Jedyną oficjalną stroną klubu Taawa Music Club jest strona www.taawa.pl oraz Facebook. Właściciel firmy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.

3. Na terenie klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza wyznaczoną strefą palarni.

 

§ 2
GODZINY OTWARCIA KLUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE

1. Klub czynny jest od godziny 21.00. W godzinach wcześniejszych na terenie Klubu może przebywać jedynie personel oraz osoby upoważnione przez Kierownictwo Klubu.

2. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest przez Kierownictwo – stosownie do okoliczności.

3. Wstęp do Klubu odbywa się bezpłatnie, z wyłączeniem imprez, które na stronie internetowej klubu oznaczone są jako imprezy biletowane.

4. Opłata pobierana jest jedynie przez wyznaczonego selekcjonera.

5. Opłata za wejście do Klubu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Klubu. Opłata za rezerwację pobierana jest w gotówce bezpośrednio przy odbiorze loży.

 

§ 3
OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO KLUBU

1. Prawo wstępu do Klubu mają:

Osoby powyżej 21-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek.
W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić Gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek. Nie dotyczy to specjalnych imprez zamkniętych, na których osoby poniżej 21-go roku życia mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych – na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z Kierownictwem Klubu.

2. Klub zastrzega sobie prawo selekcji Gości. Obsługa Klubu może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny.

3. ZAKAZ WSTĘPU będzie stosowany szczególnie w stosunku do:

 • Osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu,
 • Osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 • Osób posiadających nieodpowiedni ubiór,
 • Osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w Klubie,
 • Osób nietrzeźwych w stopniu znacznym,
 • Osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających.

§ 4
SZATNIA

1. Szatnia jest obowiązkowa.

2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży należącej do Gościa Klubu wynosi 2 PLN

3. Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Klubu. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę Klubu. Opłata za zgubienie numerka z szatni wynosi 50 PLN.

4. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.

5. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni (wydanie bez posiadania numerka), decyduje Kierownictwo Klubu kierując się każdorazowo dobrem Gościa.

§ 5
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Klub jest obiektem monitorowanym.

2. Na terenie należącym do Klubu ochronę fizyczną sprawują pracownicy Ochrony, zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia jego mienia i przebywających w nim Gości oraz pracowników.

3. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.

4. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Ochrony oraz obsługi Klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.

5. Osobom wchodzącym do Klubu i przebywającym w Klubie ZABRANIA SIĘ:

 • wnoszenia do Klubu jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
 • wnoszenia do Klubu środków odurzających i narkotyków,
 • posiadania i wnoszenia do Klubu broni oraz materiałów wybuchowych,
 • posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w Klubie. W przypadku wniesienia ich na teren Klubu będą one odbierane przez Ochronę i przekazane uprawnionym organom,
 • wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla osób pracujących w Klubie,
 • dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez zgody Właściciela Klubu,
 • wykonywania zdjęć osobom przebywającym w Klubie bez ich zgody,
 • rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
 • użytkowania wyposażenia Klubu niezgodnie z jego przeznaczeniem – w szczególności wchodzenia na krzesła, stoliki, blat barowy oraz obicia kanap,
 • wychodzenia poza teren Klubu z pojemnikami szklanymi (szklanki, kufle, kieliszki itp.) będącymi własnością Klubu,
 • wprowadzania zwierząt do Klubu.

6. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujące się do poleceń obsługi zostaną niezwłocznie usunięte z terenu Klubu.

7. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.

8. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

1. Za zniszczenia wyposażenia Klubu, osoby, które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.

3. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Kierownictwo Klubu.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia Klubu, w tym na terenie przyległym do Klubu.

5. Skargi Klientów przyjmowane w formie pisemnej przez Kierownictwo Klubu.